Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21684818
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "IНГ БАНК УКРАЇНА"
Дата, на яку складено інформацію: 19.05.2020

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п
Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн. Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5 6
1 19.05.2020 707138711.15 0.0097 31.07.2020 - 29.10.2020 через депозитарну систему
Зміст інформації:
На рiчних Загальних Зборах акцiонерiв АТ "IНГ Банк України" було прийнято рiшення направити 707138711,15 грн прибутку Банку на виплату дивiдендiв (Рiшення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв № 2/2020 вiд 29 квiтня 2020 року) за наступних умов: повне дотримання постанов/вимог НБУ; дивіденди не виплачуватимуться раніше 31 липня 2020; обов’язкове інформування Правлінням Наглядової ради про будь-які несприятливі матеріальні зміни в період з дати рішення (29.04.2020) до дати виплати дивідендів. На Позачерговому засiданнi Наглядової ради АТ "IНГ Банк Україна" (Протокол Позачергового засiдання Наглядової ради АТ "IНГ Банк Україна" № 5 вiд 19 травня 2020 року) було прийнято рiшення затвердити перелiк акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, станом на 19 травня 2020 року у складi IНГ Банк Н.В., якому належить 100 % простих iменних акцiй Банку та встановити: строк виплати дивiдендiв - з 31 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року включно; порядок виплати дивiдендiв - в безготiвновiй формi в гривнi через депозитарну систему України.